Er kan gestemd worden vanaf donderdag 28 september 09:00 uur tot donderdag 5 oktober 2023 21:00 uur.

Logo NJR

Voorwaarden & privacybeleid

Verkiezingen

NJR, als Nederlandse koepel van jongerenorganisaties, kiest ervoor om jaarlijks de jongerenvertegenwoordigers publiekelijk te laten verkiezen met het oog op het verwerven van zoveel mogelijk legitimiteit en bekendheid van en draagvlak voor de functie van Nederlandse jongerenvertegenwoordiger. NJR is door haar lidorganisaties, allen landelijke jongerenorganisaties, gemachtigd om deze verkiezingen publiekelijk te organiseren. De legitimiteit van de verkiezingen en de functie van jongerenvertegenwoordiger, ligt nadrukkelijk bij NJR.

Er worden verkiezingen georganiseerd voor verschillende functies. Per functie/categorie zijn er 2 kandidaat-jongerenvertegenwoordigers die het tegen elkaar opnemen.

Verkiezingsvoorwaarden

Onderstaande Verkiezingsvoorwaarden gelden voor de kandidaat-jongerenvertegenwoordigers, voor Usecue BV (de partij die de technische online realisatie van de verkiezingsprocedure verzorgt) en voor NJR als organisator van de verkiezingen.

 • Tijdsvak: Stemmen zijn alleen geldig wanneer deze zijn uitgebracht tijdens de daarvoor aangewezen verkiezingsperiode, wat doorgaans de week voor de verkiezingsbijeenkomst zal zijn.
 • Stemcriteria: Alleen stemmen van Nederlandse jongeren in de leeftijdscategorie t/m 29 jaar worden meegenomen in de uitslag. Online stemmen uitgebracht vanuit het buitenland worden niet meegenomen in de uitslag.
 • Aantal stemmen: Stemmers die voldoen aan de stemcriteria mogen tijdens de verkiezingsperiode per functie/categorie 2 keer hun stem uitbrengen: 1 keer online en 1 keer via een stembiljet dat bij entree van de verkiezingsbijeenkomst wordt uitgereikt.
 • Telling: Het gemiddelde van twee scores (1. de Campagnescore van kandidaat-jongerenvertegenwoordigers gericht op stemmen werven en 2. het oordeel van een Vakjury tijdens de verkiezingsbijeenkomst) bepaalt de einduitslag.
 • Controle: Uitgebrachte stemmen worden op verschillende manieren op hun geldigheid gecontroleerd.
 • Omkoping: Het is niet toegestaan om een stem uit brengen in ruil voor iets wat meer waarde heeft dan 5 euro. Het is tevens niet toegestaan om een stem uit te brengen in ruil voor het kans maken op iets ter waarde van meer dan 5 euro.
 • Samenwerking: Samenwerking door kandidaten om meer stemmen te genereren is niet toegestaan.
 • Stemfraude: In geval van stemfraude of op oneerlijke wijze campagne voeren (te bepalen door NJR), kan een finalist uitgesloten worden van verdere deelname.
 • Storingen: In geval van het optreden van (technische) omstandigheden die het hanteren van de verkiezingsprocedure onmogelijk maken, behoudt NJR te alle tijden zich het recht voor om de verkiezingsprocedure aan te passen of op te schorten.

Privacybeleid

We nemen de bescherming van jouw gegevens heel serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@njr.nl.

 • Doelgroep: Onze doelgroep zijn jongeren t/m 29 jaar.
 • Grondslag: Wij gebruiken de opgeslagen persoonsgegevens van onze doelgroep uitsluitend voor het vaststellen van de geldigheid van uitgebrachte stemmen en het garanderen van een deugdelijke verkiezingsprocedure.
 • Soort gegevens: De persoonsgegevens die wij opslaan zijn tijdstip, IP adres, user-agent, geboortedatum en je stem.
 • Bewaartermijn: Wij vernietigen de persoonsgegevens dertig dagen na de laatste dag van de betreffende verkiezingsperiode.
 • Verwerkers: De persoonsgegevens worden verwerkt door onze technische partner (Usecue BV). Wij hebben een verwerkersovereenkomst met hen gesloten om de beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens te waarborgen. We blijven uiteraard eindverantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens en je kunt ons hier te allen tijde op aanspreken en/of vragen over stellen.
 • Cookies: Wij slaan geen cookies op. Wij slaan wel jouw stem op, zowel op de server als op jouw computer. Dit laatste doen we via ‘local storage’. Deze gegevens zijn domeinspecifiek en dus niet toegankelijk voor andere websites.
 • Verzoek tot inzage en/of verwijdering: Voor een verzoek tot inzage en/of verwijdering van je gegevens kun je je richten tot NJR: Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht, 030-2303575, privacy@njr.nl.

Download de voorwaarden van 2019

© NJR - Voorwaarden & privacybeleid